Historie sboru

Stručná historie sboru od počátků až do dneška

 

Konec 19. stol. na Moravě je charakterizován rozvojem českého národního života. Projevilo se to i mimo jiné zakládáním různých spolků, což bylo umožněno spolkovým zákonem v rámci prosincové ústavy v roce 1867. Na vesnicích jsou zakládány převážně spolky čtenářské a hasičské, podporované požárním zákonem pro Moravu z roku 1873. Přímým impulsem pro založení hasičského sboru byl většinou požár v obci. Nízké chalupy s doškovými nebo šindelovými střechami, stodoly plné slámy a sena, běžná manipulace s otevřeným ohněm při vaření a svícení loučemi či petrolejkami  - to vše nutně vedlo k častému vzniku požárů. Výsledkem vždy byla tragédie, když si občané většinou zachránili jen holé životy.

Jako první dobrovolný hasičský sbor je na našem území historicky doložen sbor ve Velvarech u Prahy roku 1864. Prvenství na  Moravě náleží hasičskému sboru v nedalekém Velkém Meziříčí, který byl založen nadšeným pracovníkem Titem Krškou v roce 1871.

Význam těchto dobrovolných organizací však nebyl jen kulturní a společenský, značnou roli zde hrála i jejich funkce ekonomická, protože svou činností zachraňovaly i velké hodnoty materiální.

Ochrana před požáry byla organizována už mnohem dříve, snad záhy poté, kdy vznikají první sídlištní celky na našem území, především středověká města. Městské rady rozdělovaly povinnosti při vypuknutí požáru městským cechům, ba i jednotlivým občanům. Postupem doby se rozvíjela i organizace požární ochrany a boje proti požárům.

 

Spolky byly řízeny výbory a byly finančně závislé na dobrovolných příspěvcích členů. V naší oblasti byly hasičské spolky založeny v těchto letech:

1873 Hranice, 1884 Hustopeče nad Bečvou, 1885 Milotice nad Bečvou, Lešná, 1886 Kelč, 1892 Čemotín, Hluzov, 1893 Skalička, 1896 Špičky, 1898 Zámrsky, 1899 Kunčice, 1900 Dub, Choryně, 1910 Palačov, 1927 Poruba, 1943 Vysoká.

 

Prvním spolkem v Miloticích nad Bečvou byl Čtenářský spolek. Vznikl na popud místního učitele Arnošta Dadáka v dubnu 1882, stanovy spolku byly schváleny c. k. místodržitelstvím v Bmě 30. listopadu 1882. Stanovy podepsali: Josef Rušar, starosta, Josef Beněk, radní a Josef Heger, mlynář.  Spolek měl 44 členů a na první valné hromadě dne 7. ledna 1883 byl zvolen předsedou spolku František Stodůlka, místopředsedou Josef Rušar, starosta obce, jednatelem a pokladníkem Arnošt Dadák, učitel. Dalšími členy výboru byli: Josef Heger, mlynář, Karel Bartoněk, Josef Kurovec a Josef Beněk, rolníci. Člen spolku Josef Heger dal spolku k dispozici místnost, otop a jedno světlo darem.

Bylo usneseno odebírat: Našince, České noviny, Obzor, Moravského hospodáře, Zoru
a Palečka se Šotkem. Později byl předplacen Světozor, jednatelem byl dán k dispozici časopis Národ a škola.

Koncem roku 1884 byla obec Milotice vyzvána okresním hejtmanstvím, aby se vybavila hasičským nářadím. Ještě v témže roce přičiněním obecního radního Beňka byla zakoupena hasičská stříkačka s příslušenstvím od fy Slavík v Novém Jičíně za asi 1600 zl. Na popud obecního výboru Milotic (Tomáš Kurovec, starosta, Josef Beňek, radní, Karel Bartoněk, výborník) bylo ve valné hromadě Čtenářského spolku dne 21. prosince 1884 ujednáno, aby byl založen společný hasičský spolek vesnic Milotice
a sousední, převážně německé vesnice

Loučky a do tohoto spolku vstoupili všichni členové Členářského spolku v Miloticích. Jednatel Čtenářského spolku, učitel A. Dadák sepsal "Stanovy dobrovolného hasičského spolku spojených obcí Milotic a Louček“. Tyto Stanovy byly schváleny obecními výbory obou obcí dne 29. března 1885. Za den založení spolku lze považovat 14. duben 1885, kdy byly Stanovy potvrzeny moravským c. k. místodržitelstvím v Bmě. Dne 24. února 1885 slíbili novopečení hasiči svými podpisy: " My, níže podepsaní, slibujeme jako údové hasičského spolku spojených obcí Milotic a Louček oblek plátěný, který nejvýše 4 zl 50kr státi bude sobě koupiti, a sice tím způsobem, že celý obnos rozdělí se na čtyři díly, z čehož první díl zaplatíme při obdržení šatstva a ostatní části vždy měsíčně."

Přestupem členů do Hasičského spolku Čtenářský spolek zanikl.

 

Do výboru Hasičského spolku byli zvoleni: Josef Heger - velitel, Arnošt Dadák - jednatel
a pokladník, Josef Beněk - místovelitel, Antonín Horák, Karel Bartoněk - zbrojíř, František Rušar, Karel Kalůsek, František Kubeša, J. Mikeš.

Členové spolku byli rozděleni do tří družstev: družstva lezců, družstva stříkačníků a vodařů a družstva strážců. Každé družstvo si zvolilo náčelníka a místonáčelníka. Velitel sboru měl
k ruce trubače, který dával smluvenými signály trubkou pokyny pro náčelníky družstev.

Velitel vydával asi 14 signálů, které musela znát všechna družstva. Hasičský poplach se vyhlašoval trubkou signálem, který se skládal z několika taktů určené známé písně, doplněné tóny "Hoří!“. Melodie písní se u jednotlivých sborů lišila, různá byla i při požáru doma
či přespole. Melodii pro požár v místě u našeho sboru neznáme, při přespolním požáru se troubilo: "Přijde jaro, přijde - hoří!"

Ke stávající hasičské stříkačce byla zakoupena výzbroj od fy Smékal v Čechách u Prostějova na účet obce. Členové si na svůj náklad zakoupili oblek modrý a plátěný. Výcvik členů spolku provedl jednatel A. Dadák. Spolek zdědil spolkovou místnost po Čtenářském spolku v budově tehdejšího mlýna. O stavbě hasičské zbrojnice se v záznamech jednatelské knihy přímo nehovoří, ale ze zápisu vyplývá, že nová hasičská stříkačka byla již od zakoupení v roce 1885 umístěna v budově nazývané hasičské skladiště. Klíče od skladiště byly uschovány u hasiče Rušara. Umístění stříkačky bylo patrně nedostatečné, neboť na schůzi výboru v roce 1886 a znovu 1890 se objevuje požadavek postavit novou budovu na hasičské nářadí a zároveň s ní sušárnu na hadice podle vzoru sušárny starojické. V roce 1890 bylo již započato se šetřením peněz na zbrojnici, ve spořitelně bylo uloženo 60 zl. jako dar obecního výboru. Dále se
v jednatelské knize uvádí pouze, že: " V roce 1894 bylo rozhodnuto zřídit při zbrojnici novou sušárnu hadic". Zbrojnice byla tedy postavena v rozmezí let 1891 - 1894.

Byla umístěna na stejném místě jako pravděpodobně stála předchozí provizorní kůlna, na návsi u silnice pod Jamborovou zahradou. Budova zbrojnice byla postavena z pálených
i nepálených cihel. K výstavbě bylo použito části cihel, vyrobených kolem roku 1869 ručně
v hliníku poblíž dnešního hřiště Na rybníku. Cihly byly původně určeny ke stavbě školy. Budova neměla strop, střecha byla krytá břidlicí, uložené na podkladu z prken (břidlice byla vyměněna až v roce 1962 za plechovou krytinu).

Sušící věž byla vybudována v roce 1895. Stála mimo zbrojnici, v dnešní Jamborově zahradě. Byla to jednoduchá konstrukce, sestávající ze dvou dřevěných sloupů, nahoře spojených příčným trámem, žebříku a zařízení na vytahování hadic. K požáru byla hasičská stříkačka dopravována jedním nebo dvěma páry koní, zapůjčených podle okamžité situace místními rolníky. Členové sboru při dopravě k přespolnímu požáru seděli na lavicích, umístěných na podvozku podél stříkačky.

První akcí spolku byl Hasičský den o sv. Anně 1885 se zahájením ve škole, průvodem
s hudbou ke kapli, svěcením stříkačky, složením hasičského slibu a společným obědem.

Spolek konal hojnost cvičení, pořadových i požárových se stříkačkou", takže dne 6. června 1886 mohl organizovat první veřejné cvičení na špičském mlýně. Vystoupil zde úspěšně.

V tomto roce se spolek stal členem Ústřední jednoty sborů hasičských Moravy a Slezska
a přistoupil ke Společenstvu všeobecné podporovací pokladny dobrovolných hasičských sborů na Moravě. Koncem roku 1886 měl spolek činných údů 56, přispívajících 12.

 

 

Příjmy spolku za rok 1886:  

Za příspěvky od členů

36 zl 70 kr

Karetné

6 zl 64 kr

Dar nejmenovaného

13 zl

Celkem

56 zl 34 kr

Vydání

56 zl 88 kr

Dluží na členských příspěvcích

51 zl 20 kr

 

V červnu 1888 uspořádal spolek na památku zrušení roboty výlet s mimořádně zdařilým průběhem. Od hostince U lva vyšel velký alegorický průvod a procházel vesnicí. Včele průvodu jel staříček Stodůlka se čtyřmi koňmi, zapřaženými do pluhu. Tato skupina představovala otrocký život rolníka před zrušením roboty, proto bylo všechno sešlé a kočí byl oblečený v plátěném úboru. Postroje na koních byly staré, jako z dob roboty, opratě byly z lýka - lýčáky. Pak šla skupina robotníků, také ve starých, plátěných šatech
a s polním nářadím na ramenou. Byli to místní občané Čajka, Klajvar, Fabík, Halašta a další. Za nimi šel dráb Jan Bartoněk z č. 31, který ještě v mládí na robotě pracovával. Dále následovalo banderium na koních, které představovalo nový, svobodný život. Slavnost se konala ve vrbí proti nádraží. Robotníci znázorňovali robotu, orali a pracovali a dráb je poháněl, používaje hole a nadávek, obvyklých při robotě. Pluh byl dřevěný, zapůjčený z Bělotína, i radlice pluhu byla dřevěná. Po tomto znázornění roboty následovala lidová veselice. Na slavnost se sešlo velké množství lidí ze širokého okolí.

Dne 18. prosince byla v Hranicích, v hotelu U pošty založena XXII. hasičská župa Hranice. Byli přítomni delegáti 11 hasičských sborů: Černotín, Drahotuše, Hranice, Kelč, Hustopeče, Milotice, Olšovec, Opatovice, Hluzov, Soběchleby, Velký Újezd. Místopředsedou župy byl zvolen A. Dadák z Milotic.

Rok 1893 je zapsán v dějinách sboru i obce Milotice mimořádným písmem. V jednatelské knize sboru se uvádí: " Ve vichřivé noci z 1. na 2. října vypukl asi v 1 hodinu po půlnoci v Miloticích požár, rukou zlosyna způsobený. Jen hrstka členů ke stroji přišla, neboť jedni měli sebe co hájit, druzí přítelům ku pomoci spěchali. Přijely sbory z Hustopečí, Lešné, Skaličky, Černotína a mnoho občanů z okolních obcí. Náš spolek setrval při práci až do druhého dne, co se ustavičně hasilo. Požár začal ve stodole Karla Martocha Č. 28 a strávil stodoly Fr. Bezděka Č. 29, Karla Bartoňka Č. 30, 31, Karla Jambora Č. 33, Františka Stodůlky Č. 34, Karla Hajdy Č. 35 a strávil celé hospodářské stavení i stodolu Janu Volkovi Č. 36 a Frant. Vašíčkovi Č. 37."

V tomto roce přestal docházet do schůzí sboru zástupce Louček František Kalík, tím spolupráce s hasiči z Louček končí.

V dalších letech konána obvyklá dvě cvičení se stříkačkou, jedno cvičení pochodové. V roce 1898 byl vydán soupis hasičských sborů na Moravě, v němž se k našemu sboru mimo jiné uvádí: " Obec Milotice čítá 57 domků s převládající krytbou šindelovou. Vychází zde časopis Milotický hospodář, je obrovský vývoz písku a štěrku, polní dráha ze stanice k Bečvě.

Hasičský sbor má čtyřkolovou stříkačku a dvě berlovky, v úhrnné ceně 1500 zl. Týž zúčastnil se dosud
12 požárů."
V tomto roce sbor vysadil na památku jubilea císaře na návsi dvě lípy - horní byla pojmenována jménem František Josef 1., dolní lípa Palackého.

 

 

Období do 1. světové války

Dne 6. prosince 1901, půl hodiny po půlnoci vypukl požár v domě p. Rušarové Č. 39 a Jana Třískaly Č. 41, který zničil celá stavení i se zásobami. "Do osmé hodiny byli členové velmi pilní a přičinliví. Potom se členové částečně zapomněli, proto se jim uděluje důtka."

Zapálení pro věc hasičskou je zřejmé i z výroční zprávy jednatele, který hasiče vyzývá:

"Bratří, věčně pracujeme a věčně nebudeme spokojeni s tím, co máme. Vždy dopředu, vždy dál a vždy stůjme při sobě, bratr k bratru. Pro tož držme se a věrně se milujme a když hlas trubky zavolá, stavme se neohroženě v jeden šik za svým bratrem velitelem."

 

V dalších letech se v životě sboru nepřihodilo nic mimořádného, každoročně probíhala 2 - 3 cvičení se stříkačkou, cvičení pořadová. Sbor se účastnil jako čestná stráž veřejných slavností, církevních
i světských, slavnostní stejnokroje hasičů dodaly každé události lesku. Každoročně se konal v zimní sezóně hasičský ples, v létě výlet ve vrbí (v roce 1905 - vstupné na ples 1 K, tříčlenná rodina 2 K). V roce 1906 byla postavena u "Žlebku" betonová kašna, která je zde dosud. "Dne 6. června 1910 strhla se bouře nad naší vesnicí a udeřil blesk do sušárny na hadice a rozbil ji a více nebyla k potřebě."

Závažným zásahem do činnosti sboru byla všeobecná mobilizace v červenci 1914. Po dobu války byla většina členů na frontě, činnost spolku zanikla.

 

Meziválečné období

V roce 1921 obnovuje spolek pravidelnou činnost a vzpomíná dvou padlých členů sboru: Severina Hlavici, obuvníka č. 18 a Jana Fábíka, hostinského č. 50. V roce 1921 byla ve sboru zavedena samaritánská služba, samaritány byli ustanoveni Rušar Ludvík a Volek František. 1922 - sbor se potýká s častým problémem - jak uhradit dluh ve spolkové pokladně. Bylo usneseno požádat obecní radu o poskytnutí daru, provést sbírku v obci, 1924 - podle informace župního jednatele je sbor nejpočetnější z vesnických sboru v župě (51 členů aktivních, 8 přispívajících).

1925 - byl společný ples hasičů a Sokola, vstupné 4 Kč a dávka. Oslavy 40. výročí založení sboru byly odloženy na příští rok, muselo se ustoupit s oslavou sboru hranickému jako staršímu. Zmíněná oslava se odbývala 13. června 1926. Ráz slavnosti byl skvělý a důstojný. Zúčastnili se delegáti ze všech sboru župy. Hudba byla ze Skaličky, u pokladny byla děvčata v krojích. Slavnostní proslovy župních delegátů, velitele i bývalého starosty A. Dadáka se odbývaly na návsi pod kaštany.

Na valné hromadě sboru, konané dne 30. ledna 1927 v hostinci U lva bylo konstatováno mírné zlepšení finanční situace sboru - ve Spořitelním spolku v Hustopečích je uložen vklad 3194 Kč. Sbor konal na zkoušku cvičení s motorovou stříkačkou, zapůjčenou z družstva Hospodář v Miloticích.

Soupis osobního vybavení z roku 1829 říká, že na 49 aktivních členů připadalo 43 přilbic, 44kabáty plátěné, 43 kabátů soukenných, 31 pásů bez karabiny, 6 pásů s karabinou, 35 seker a 4 lana s karabinou. Do sborů jsou zaváděny stříkačky motorové, proto bylo uvažováno o zakoupení samostatného motoru a připojení ke stříkačce. Toto se však ukázalo technicky neproveditelné.

Při soupisu vybavení v roce 1933 sbor vlastnil: 1 stroj čerpací a t1ačný s vozem pro stroj
a mužstvo s příslušenstvím, 3 kusy savic, 1 sací koš, 21 kusů hadic v délce 300m, 2 proudnice, 6 kusů žebře stavěcího, 4 kusy žebře střešního, 2 berlovky stáloproudící, 2 petrolejové pochodně, 2 kopáče, 2 nosítka pro navijáky. Byl zakoupen naviják na 500 m hadice od bří Jamborů ze 785 Kč. V červnu se sbor zúčastnil odhalení pamětní desky místnímu občanu Bedřichu Frydrychovi. V tomto roce byla postavena nová krytá sušící věz uvnitř zbrojnice, podlaha ve zbrojnici byla vybetonována.

V roce 1934 byl vytvořen výbor pro koupi motorové stříkačky. Velitel Zdeněk Dadák byl vyslán na hasičskou výstavu do Opavy, aby vybral stříkačku. Dne 8. 6. 1934 byla zakoupena
po mnohaletých přípravách motorová stříkačka fy Hrček a Neugebauer v Brně za 25 000 Kč. Peníze na ni věnovali členové sboru i ostatní občané, obec přispěla 10000 Kč, náčelník
Z. Dadák věnoval 1000 Kč.

Na návsi u kaple byla v roce 1935 zřízena betonová vodní nádrž, místo staré nevyhovující- na 1-2 hodiny pumpování stříkačkou. 10. června se konalo župní cvičení, spojené s oslavou 50letého trváni sboru. Nejstarší členové byli dekorováni medailemi za 50, 40, 30 a 25 letou činnost. Cvičení bylo vyhlášeno plakátem a bubnem. V tomto roce byl v rámci celostátních branných opatření vytvořen náhradní sbor CPO (civilní požární ochrany) ze starších hasičů.

Sbor konal obvyklá cvičení, pořádal končinovou a hodovou zábavu.

 

Podobný průběh měl i rok 1937, v srpnu toho roku se sbor zúčastnil pohřbu nestora sboru, zakládajícího a čestného člena A. Dadáka. V tomto roce byly přijaty do sboru první ženy. Končinová zábava v roce 1938 se nekonala, byla úředně zakázána pro epidemii slintavky a kulhavky. Bylo rozhodnuto pořídit nové stejnokroje (s použitím starších blůz, které budou přešity) za 200 Kč.

 

Období II. Světové války

Všichni členové sboru bedlivě sledovali politickou situaci doma i ve světě, mnozí
si uvědomovali bezprostřední hrozbu hitlerovského fašismu, když získávali první nedobré zkušenosti se zfanatizovanými Němci ze sousedních Louček. Proto většina členů finančně přispěla při sbírce, uspořádané na obranu republiky. Situace vyvrcholila zklamáním z přijetí potupného mnichovského diktátu. Jaká byla nálada mezi členy sboru v této době, svědčí zápis v jednatelské knize z prosince 1938: "Bratři, rok 1938 bude zapsán v dějinách na věčné časy jako rok největší poroby a nejtěžší zkoušky národa československého. Máme novou republiku, okleštěnou, však nevěšíme hlavu, jdeme do nového života
s hlavou vztyčenou a pevně semknuti".

Tato slova vyjadřují zklamání nad potupným diktátem, projev nesouhlasu, ale i výzvu
aby členové nesložili ruce v klín, aby se nikdy nesmířili s touto hanebnou loupeží.

Činnost sboru v roce 1940 je značně omezena, je nařízena dvojjazyčná korespondence
s nadřízeným okresním hejtmanstvím, rovněž razítko sboru a nápis na zbrojnici a stříkačce je dvojjazyčný. Spolková činnost je zakázána.

Rok 1941 je nejtragičtější v životě spolku i celé obce. Pro podezření z odbojové činnosti je postupně gestapem zatčeno 21 milotických občanů, členů Sokola a hasičského sboru. Jako první byl zatčen dne 26. února 1941 bývalý vzdělavatel hasič.sboru František Novák a odvezen do věznice krajského soudu
v Ostravě. Tento fyzicky slabý, nemocný člověk byl při výsleších tak bit a týrán, že mučeni nemohl vydržet a ukončil svůj život. Dne 29. února byl zatčen řídící učitel Josef Holeňa a po něm další občané: Zdeněk Dadák - velitel sboru, Jan Smetáček, Rudolf Gráf, Karel Neruda, Jan Hajda - mistovelitel sboru, Josef Šuba, Jan Šišma, Josef Havran a Václav Volek. Byli uvězněni v Ostravě a podrobeni krutým výslechům.

Někteří byli vždy po výslechu s okovy na rukou uvězněni ve sklepení věznice. Dne 1. května 1941 byli tito občané převezeni z Ostravy do Wohlau  Pruské Slezsko) a po několika měsících do Vratislavi ( Breslau). V obou věznicích byli týráni těžkou fyzickou prací v samovazbě a trýzněni hladem. Z Wohlau byli převezeni zpět do Ostravy a odtud po 18 – 20 měsíčním vězení byli postupně propouštěni domů vyhublí, nervově zhroucení, s různými chorobami, jež pro některé znamenaly smrt. Josef Havran zemřel brzy po propuštění v nemocnici v Hranicích na tuberkulózu, jako následek věznění. Zdeněk Dadák byl odsouzen do vězení na 3 roky, trest si odpykal v káznici ve Straubingu. Jan Smetáček byl zakrátko po propuštění opět zatčen
a prošel koncentračními tábory v Osvětimi a Buchenwaldu, odkud se vrátil až v květnu 1945. Společně
s touto skupinou byli postupně zatčeni a několik dnů mučeni a vyslýcháni tito občané, členové hasičského sboru: Bohuslav David, Vladimír Šnajdr, František Šuba, Bedřich Šuba, Bohumil Štafa, Josef Kotala, Jaroslav Cichra, František Hajda, Vlastimil Kurovec, Josef Volek, Jaromír Jambor. Jeden z nich, pokladní hasičského spolku Josef Volek se vrátil z vazby domů duševně chorý a brzy zemřel.

Obecní kronika o těch dnech píše: " Hrůza dolehla na Milotice, když takřka denně přijíždělo
do obce gestapo, aby někoho zatklo a odvezlo. Nikdo nevěděl, kdy na něj dojde řada. Jak byly Milotice špatně zapsány u gestapa, svědčí událost z 15. května 1941. Ještě za tmy dojely
do vesnice autobusy s množstvím německých vojáků, kteří obsadili všechny silnice, vedoucí z vesnice a prováděli prohlídky po domech. Všichni se museli legitimovat. Pátrali po cizích lidech, neboť gestapo se o Miloticích vyslovovalo jako o hnízdě odboje. Němci však odešli s nepořízenou".

Činnost sboru v dalších válečných letech byla poznamenána těmito krutými represemi
a omezovala se pouze na úředně předepsaná cvičení mužstva a pohotovostní požární hlídky. Konečně přišel tolik očekávaný rok osvobození. Občané s napětím sledovali postup bratrské Rudé armády, k níž se upíraly veškeré naděje. 7. května 1945 bude nesmrtelně zapsán v historii Milotic. Toho dne osvobodila naši vesnici vojska 1. gardové armády generála Grečka. První sovětští vojáci vstoupili do vesnice v časných ranních hodinách od Hustopečí a současně od Hranických Louček.

 

V atmosféře plné nadšení se schází dne 29. srpna 1945 první poválečná valná hromada sboru v hostinci U nádraží. Novým starostou sboru byl zvolen po Aut. Rušarovi, který se pro stáří vzdal funkce, Zdeněk Dadák. Místostarostou se stal Kurovec Josef mladší, velitelem Bedřich Holeňa, místovelitelem František Kalich, jednatelem Květoslav Rušar, pokladníkem Bedřich Šuba, vzdělávatelem Jan Hajda, zbrojířem Ferdinand Mroček, strojníkem Jindřich Stahala, Všichni členové složili slib věrnosti do rukou starosty. Dochází k omlazení sboru přijetím 29 nových mladých členů. Celkem má sbor 83 členů, z toho 59 činných a 25 přispívajících.

 

Poválečné období – 40 a  50-tá léta

V roce 1946 sbor obnovuje v plné šíři v obci svoji činnost kulturně-společenskou. Účastní se pohřbu posledního zakládajícího člena sboru Josefa Kurovce, který byl 13 let jednatelem a 25 let velitelem sboru.

Mimořádnou aktivitou se vyznačovala činnost sboru v roce 1947. Dne 7. května vzniká nová tradice oslav osvobození vesnice Rudou armádou. Vyzdobenou vesnicí svíčkami a lampiony,

prošel slavnostní průvod občanů, mezi nimi hasiči v uniformách, děvčata v krojích, s dětmi
a mládeži s lampióny. Za doprovodu hudby došel průvod k pomníku padlých na návsi, kde
po přednesených básních a zpěvu pronesl člen sboru O. Pivoda projev o významu dne. Slavnost byla ukončena státními hymnami.

Vyvrcholením činnosti sboru bylo okrskové cvičení 8. června 1947. Před cvičením byla opravena a nabílena zbrojnice, občané upravili a vyzdobili okolí svých domů. Cvičení bylo konáno jako dodatečná oslava 60 letého trvání sboru. Zúčastnily se ho sbory Hustopeče n. B., Vysoká, Poruba, Kozí Loučky a Milotice. Po poplachovém cvičení prošel vesnicí slavnostní průvod v čele se státní vlajkou, děvčaty a dětmi v krojích. Hasičů v uniformách byl v průvodu nevídaný počet 148. Cvičení bylo ukončeno slavnostním projevem starosty sboru a poté veselicí na Sokolce. Bylo konstatováno, že tak úspěšná akce hasičského sboru v celém okolí ještě nebyla.

Přes tyto úspěchy se na valné hromadě ozývá znepokojování nad politickou situací ve státě.

Na slavnostní schůzi dne 19. října 1948 složili v přítomnosti předsedy MNV slavnostní slib věrnosti republice, jenž potvrdili svými podpisy. V tomto roce se rovněž poprvé zúčastnilo
24 členů sboru společně oslav 1. máje v Hranicích.

Největší akcí v roce 1949 byla hasičská slavnost při čestné dekoraci zasloužilých hasičů
za jejich 30, 40 a 50 letou činnost ve sboru. Slavnost byla ve vyzdobených Miloticích zahájena slavnostním průvodem hasičů a ostatních občanů na náves, kde po slavnostních projevech okresního velitele a -místního starosty sboru obdrželo 20 členů sboru čestné medaile za věrnost. Sbor se účastnil akcí hasičských sborů v okolních vesnicích: 12. 6. otevření požární zbrojnice na Vysoké, 3. 7. hasičského cvičení v Hustopečích, 24. 7. okrskového cvičení v Porubě. K hasičským cvičením bylo ustanoveno soutěžní družstvo. V této době se začínají pořádat požární poplachová cvičení formou soutěží a náš sbor získává na okreskovém cvičení 13. srpna 1950 ve Vysoké v soutěži 5 sborů 1. místo.

 

V roce 1950 se mění podle nového zákona název sboru na Místní jednotu Československého svazu hasičstva, dochází ke změnám názvů funkcí ve výboru. Na valné hromadě dne 1. dubna 1951 byl do funkce předsedy zvolen Zd. Dadák, dále byli zvoleni:

výcvikový referent Josef Rušar, organizační ref. František Hajda, jednatel Josef Kurovec, kulturní ref. Josef Fábík, pokladník Bedř. Šuba, ref. prevent. ochrany Miloš Frydrych, zdravotní ref. (dříve četař samarity ) Květoslav Rušar, ref. dorostu Jar. Kalich, ref. odbor. školení VI. Kubeša, stroj mistr Bedř. Šuba, zbroj mistr Fred. Mroček, velitel soutěžního mužstva Bedř. Holeňa.

V roce 1952 byl zakoupen od hasič. sboru z Makovic starší automobil za 90 000 Kč. Tím se stal sbor motorizovaným. Z nově přijatých žen bylo vytvořeno soutěžící družstvo. Členové sboru vykonávali noční požární žňové hlídky. Dne 1. června se zúčastnilo hasičské družstvo v počtu 20 mužů cvičení v Choryni. Téhož dne byly Milotice postiženy náhle vzniklým prudkým deštěm a krupobitím, při němž došlo k záplavě dolní části obce. Hasiči dva dny pomáhali při odstraňování následků záplav čerpáním vody ze sklepů a studní, bylo odpracováno 200 hodin. Úvod záchranných prací se neobešel bez humorné příhody. Když přijíždělo hasičské auto ze cvičení v Choryni k Miloticím, vjelo před vesnicí v místě U kříže do vody, kterou byla dálnice v tomto místě zaplavena téměř do výše půl metru. Motor vozu, zaplaven vodou, utichl. Nezbylo, než aby hasiči vyzuli boty, vykasali nohavice nad kolena, slezli z vozu a automobil do Milotic pěšky dotlačili. Nahoře v autě zůstal sedět jen hasič Štafa, který "byl špatný na nohy". Začíná se věnovat pozornost preventivní složce požární ochrany, zavádějí se preventivní prohlídky komínů ve vesnici.

Od roku 1953 se mění název Československý svaz hasičstva na Československý svaz požární ochrany (ČSPO), místo názvu hasič se zavádí název požárník.

Roky 1954 - 55 byly charakteristické čilou aktivitou soutěžního družstva požárníků, které vedeno novým velitelem B. Šubou dosáhlo výborných výsledků na soutěžích okrskových i okresních. Rozvinula se rovněž pracovní iniciativa členů, kteří odpracovali při brigádách při přestavbě budovy MNV a opravě zbrojnice 350 brig. hodin, mnoho dalších hodin strávili při žňových pracích, zvláště nočních výmlatech obilí. V dubnu 1955 sehráli ochotníci z řad požárníků divadelní představení "Jedenácté přikázání", režíroval Zd. Dadák. V roce 1956 byl organizován týden bezpečnosti s pečlivými prohlídkami komínů a elektrického vedení v celé vesnici. Uvažováno o stavbě nové požární zbrojnice. Léta 1957 - 60 znamenala určitou stagnaci v činnosti sboru. Členové se však podílejí brigádnicky na opravách v Sokolovně, od roku 1958 na výstavbě kravína nově založeného JZD. V roce 1960 je při příležitosti 75. výročí založení požární jednoty provedena částečná oprava zbrojnice.

 

 

 

Období let 60-ých

K oživení činnosti dochází v roce 1962. V dolní části obce je brigádnicky vybudována vodní nádrž a děravá střecha zbrojnice je kryta plechovou krytinou. Do sboru je přijato 11 nových členů. V roce 1963 byla za pomoci JZD vybudována další vodní nádrž u kravína. Rovněž v dalších letech lze hodnotit činnost sboru příznivě. Byly svědomitě prováděny preventivní protipožární prohlídky, prováděny žňové hlídky. Požární technika byla udržována v provozuschopném stavu a spolehlivě sloužila při poplachových cvičeních, většinou zaměřených na objekty JZD a Elektro-Pragy i při okrskových cvičeních v sousedních vesnicích. Požární jednota spolehlivě plnila i funkci významné kulturně - společenské složky
v obci, jak při oslavách 1. máje, dne osvobození, při konání plesů a tanečních zábav. Požárníci se každoročně brigádnicky podíleli na sezónních pracích v JZD, účastnili se zvelebování obce.

V srpnu 1968 byl jednotě přidělen nový požární agregát PPS 12. V říjnu toho roku se členové zúčastnili slavnosti 50. výročí vzniku republiky a zasazení pamětní lípy. Do sboru vstoupilo
12 mladých členů. V roce 1969 se výbor zabýval otázkou vybudování nové požární zbrojnice za starou, nevyhovující, bylo uvažováno o koupi opuštěné Horákovy usedlosti Č. 4. vedle stávající zbrojnice a její adaptaci. 85 leté trvání požárního sboru v roce 1970 bylo oslaveno nanejvýš důstojně. Po přípravách ve spolupráci s MNV se konala dne 19. července slavnost požárníků, spojená se sjezdem rodáků. Vyvrcholením slavnostní schůze, konané dopoledne v sokolovně bylo po slavnostních projevech předání diplomů celkem 44 členům sboru za 25, 30, 40, 50, 60 a 67 letou činnost. Poté následovalo položení věnce u pomníku padlých, společný oběd a odpoledne lidová veselice, pro nepřízeň počasí konaná v sále sokolovny - kulturního domu. V tomto roce byl zakoupen starší automobil, skříňová Tatra 805 od MNV Drahouše. Cenu 30 000 Kč zaplatil místní národní výbor.

 

 

Období let 70-tých

V březnu 1971 se konala v kulturním domě v Miloticích schůze výcvikového štábu OV SPO Přerov za účasti zástupců 15 sborů z okresu. Byla zde zhodnocena činnost sborů za rok 1970 - naše organizace se umístila na 5. místě, získala odměnu 1 000 Kčs.

I v dalších letech organizace usiluje o udržení dobré úrovně své činnosti. Každoročně je uzavírán socialistický závazek, zaměřený na údržbu techniky, zbrojnice a vodních zdrojů, výzbroje, na preventivní činnost, ale i brigády v zemědělství a v akcích "Z". Je diskutován problém výstavby nové zbrojnice.

Dne 29. června 1975 proběhly oslavy 90 let trvání naší organizace. Plán výstavby zbrojnice dostává konkrétní podobu.

Počátkem roku 1977 byla zahájena výstavba nové požární zbrojnice adaptací části usedlosti č. 31 u Valentů. Stavba byla umožněna iniciativou národního výboru, který ji zahrnul do volebního programu, odkoupil budovu a hradil finanční náklady. Stavební práce trvaly 1 a půl roku a vyvolaly mimořádnou pracovní iniciativu většiny členů naší organizace. Na stavbě bylo odpracováno téměř 5000 brigádnických hodin a podílely se na ní všechny generace požárníků. Přesto je však nutno vyzvednout snahu dlouholetého předsedy ZO Bedřicha Šuby staršího, který sám odpracoval 665 brigádnických hodin a stavbou doslova žil. Zbrojnice byla slavnostně otevřena dne 18. 6. 1978. Byla to moderní prostorová budova s garáží, sušící věží, spolkovou místností a skladem pohonných hmot.

 

Období let 80-tých

Dnem 23.7 1982 přiděluje OV SPO Přerov naší základní organizaci starší vozidlo Avia 30.
V roce 1985 proběhly oslavy 100. výročí založení SDH. 13. dubna se konala slavnostní schůze, kterou vedl br. Hynčica, slavnostní projev přednesl JUDr. Jan Hajda. Zasloužilým členům byla předána vyznamenání. Předseda OV SPO Doležel předal u příležitosti 100. výročí naší organizaci medaili OV SPO Za příkladnou práci. 14. dubna dopoledne proběhlo společné fotografování všech členů před školou. K 100. výročí SDH byla vydána brožura.

V roce 1987 čítala členská základna 79 členů, z toho 17 žen. V prosinci ustavující výborová schůze zvolila 12 členný výbor ve složení: předseda Stodůlka Jan, referent P.V.P. Plesník Václav, velitel Bedřich Šuba ml., jednatel Křenek Antonín, hospodář - pokladník ing. Petr Liška, organizační referent Dobeš Jiří, materiálně technický referent Zdeněk Hadaš, referent pro mládež Horák Zdeněk ml., referent pro CO Kurovec Josef, referentka žen Matyásková Alena, preventista Hurtešák Vladimír, čestný člen výboru Šuba Bedřich st.

27. 10. 1988 u příležitosti konání střediskové konference v Hustopečích bylo předáno ZO
v Miloticích Čestné uznání OV za dlouholetou a obětavou práci při plnění politiky NF.

V roce 1990 proběhly oslavy 105 let založení SDH. 17. 6. 1990 se konala slavnostní schůze, na které přednesl slavnostní projev Šuba Bedřich. Proběhlo společné fotografování před školou, byl položen věnec ke kříži na hřbitově v Hustopečích.

 

Období let 90-tých

V roce 1991 čítá členská základna 67 členů. Na valné hromadě 6. I. proběhla volba výboru: starosta Frydrych Miloš, velitel Šuba Bedřich, preventista Hurtešák Vladimír, pokladník ing. Liška Petr, jednatel Křenek Antonín, další členové: Stodůlka Jan, Kurovec Josef, Hadaš Zdeněk, Matyásková Alena, Dobeš Jiří st., Plesník Václav.

Proběhlo námětové cvičení v Miloticích, voda byla vedena ze spodní nádrže, cíl- mlýn. Byla založena Hasičská vzájemná pojišťovna, kde byl proveden úpis na pojištění našeho sboru
s částkou 2 000,- Kč.

1995- Na valné hromadě proběhly volby do výboru, kde byli zvoleni: Frydrych Miloš, Šuba Bedřich, Křenek Antonín, Hadaš Zdeněk, Hurtešák Vladimír, Matyásková Alena, ing. Liška Petr, Kurovec Josef, Stodůlka Jan.

U příležitosti 110. výročí založení SDH se v Miloticích uskutečnilo:

14.5. - 1. kolo postupové soutěže mužů a žen. Perlička- účast družstva mužů z Milotic
 s názvem "Družstvo snů".

11. 6. -  Slavnostní valná hromada, společné fotografování,

odpoledne: slavnostní průvod za doprovodu dechové hudby od hasičské zbrojnice
  na Sokolku, "Výlet na Sokolce" - s kulturním vystoupením mládeže, dále vystoupili se

              svou kulturní vložkou členové SDH J. Kurovec a V. Kalich v dialogu o sv. Floriánkovi,

              byla zajištěna bohatá tombola a kolo štěstí pro děti. Z oslav byl pořízen videozáznam.

- Musela být vystěhována stará hasičská zbrojnice, historické vozidlo bylo zaparkováno
u Jamborů (tato usedlost byla majetkem OÚ). Na místě staré zbrojnice byla v letech 1995-1996 vybudována nová pošta. 1996- Byla zakoupena soška sv. Floriana.

- byla zaslána žádost na OSH o přidělení IČO pro náš sbor

 

1997- SDH čítá 65 členů, z toho 6 žen

- členové SDH se zamýšlejí nad návrhem provést rekonstrukci podkroví has. zbrojnice

- v červenci zasahovali členové SDH při živelné události - povodni, která postihla obec Milotice, zejména její spodní část, nejvíce podél železniční tratě. Zde se ukázalo, jaká je činnost našich hasičů potřebná a humánní. Několik dní a nocí odčerpávali vodu z postižených míst.

 

1998- Do hasičské zbrojnice byla zabudována plynová instalace.

- 17. 5. členové SDH likvidovali požár místní udírny. Bylo použito tlakové vody z hydrantu,
2 sněhové minimaxy a 1 práškový.

- 26. 6. proběhlo v Miloticích námětové cvičení

 

1999- Na starý stroj PS 12 bylo zabudováno startovací zařízení, z důvodu využití tohoto stroje pro sportovní účely mládeže. Po několika letech záměru pracovat v našem SDH s mládeží
se toto stalo skutečností. Vedení mládeže se ujali manželé Matyáskovi, kteří své mladé svěřence řádně zaregistrovali na OSH v Přerově, začali s nimi pilně trénovat a zúčastňovat se soutěží pro MH po celém okrese. Od roku 1999 tak v našem SDH pracuje družstvo starších žáků a od roku 2003 družstvo starších i mladších žáků, kteří se každoročně zapojují do celostátní hry Plamen.

 

2000- Proběhly oslavy k 115. výročí SDH

Oslavy byly zahájeny v neděli 2. 7. před hasičskou zbrojnicí. Prostor byl vyzdoben
pro slavnostní posvěcení sošky sv. Floriánka. Přizvaný pan farář z Hustopečí zde provedl krátkou mši s posvěcením sošky, kterou poté starosta SDH umístil do výklenku na hasičské zbrojnici. Vše se konalo za přítomnosti hasičů a hostů z okolních vesnic našeho okrsku a ostatních občanů z naší vesnice. Proběhl slavnostní průvod za doprovodu dechové hudby, následovalo společné fotografování členů a slavnostní schůze na Soko1ce, na které přednesl projev br. Klézl.

 

Období let 2001 – po současnost

2001- Díky spolupráci s OÚ, zejména s panem VI. Kalichem se pomalu začal naplňovat
a realizovat dlouholetý sen a požadavek hasičských soutěžních družstev a to zřízení hasičského cvičného hřiště u čistírny odpadních vod.

- byly opraveny okapy na hasičské zbrojnici

 

2002- Po několikaletém úsilí bylo vyřízeno vlastnictví hasičské zbrojnice. Vlastníkem se
od roku 2002 stává obec Milotice n. B., dříve has. zbrojnice spadala do vlastnictví OÚ Hustopeče n. B. a to od dob, kdy byly Milotice spolu s dalšími okolními obcemi sloučeny do střediskové obce Hustopeče.

- na hasičské. zbrojnici proběhla výměna střešní konstrukce a krytiny. Finanční náklady hrazené obcí činily 125 071,- Kč. Na výměnu střešní konstrukce bylo použito obecní dřevo v ceně 60 tis. Kč.

- SDH Milotice pořádá I. ročník soutěže mladých hasičů.

 

2003- Na hasičskou věž byla zpět umístěná opravená siréna, která je od 17. 2. zapojená
na centrální systém. Kontrola funkčnosti sirény je prováděna pravidelným spouštěním a to vždy první středu v měsíci v pravé poledne.

- 20. 1. došlo k zahoření sazí v komíně p. Rakušana. K této události přijel Hasičský záchr. sbor Hranice spolu s výjezdovým střediskem Hustopeče. SDH Milotice se jako jednotka tohoto zásahu nezúčastnila.

- 15. 2. 2003 zemřel dlouholetý okrskový funkcionář br. Fr. Nehyba z Hranických Louček.

- 2003-2004 probíhá za vydatné pomoci br. Jaroslava Frydrycha přestavba stroje PS 12
pro sportovní činnost dnes už úspěšných družstev mladých hasičů.

 

2004- Členové SDH i zastupitelstvo obce cítí potřebu a nutnost vybavit sbor novým hasičským vozidlem, které by bylo vhodné k přepravě osob zejména na hasičské soutěže.

Zároveň souhlasí se záměrem prodat historické vozidlo. Pro jeho parkování bohužel nemá obec vhodné místo ani podmínky. Hasičský veterán tak rok od roku chátrá a tím se snižuje jeho hodnota.

- byla zhotovena nová bariéra pro družstvo mužů, byly opraveny džberové stříkačky
na disciplínu- útok CTTF mladých hasičů

- v říjnu proběhlo prodloužení krovů a střechy na has. zbrojnici směrem k návsi

- je zhotoven návrh na rekonstrukci podkroví

- 31. 12. 2004 čítá členská základna 98 členů

 

2005- Na valné hromadě 8. 1. byl zvolen výbor ve složení: starosta Miloš Frydrych, velitel Bedřich Šuba st., náměstek starosty ing. Milan Liška a velitel Bedřich Šuba st., jednatel Alena Matyásková, hospodář Václav Frydrych, zástupce velitele Pavel Bezděk, preventista Vladimír Hurtešák, vedoucí mládeže Alena Matyásková, strojník Bedřich Šuba ml., vzdělavatel (org. ref.) Josef Kurovec st., referent CO Pavel Klvaňa, referent MTZ Zdeněk Hadaš st., člen výboru Stodůlka Jan, čestný člen výboru Antonín Křenek.

- od poloviny března probíhala rekonstrukce podkroví has. zbrojnice, výměna oken a obnovení venkovní fasády s novým nástřikem a nápisem. Na této nákladné, ale tolik potřebné stavbě se podíleli: firma Zdeněk Kuchař - stavební práce

             TZB - voda - topení - plyn, s. r. o. Přerov (ing. Milan Liška)- voda a topení

              NOLEX spol. s. r. o., Valašské Meziříčí (Vlastimil Stoklas)- elektroinstalace

              Stanislav Mikulenka Zašová - kladení podlahových krytin linolea

              MORAVA OKNO, s. r. o. , Poličná - dodání a instalace oken

              CIDEMAT Hranice, s. r. o. (Josef Kůrovec)- dodání dlažby

              Požární servis MR s. r. o., Valašské Meziříčí - požární dveře

Všem jmenovaným je třeba poděkovat, zejména pak OÚ Milotice, který celou stavbu financoval. Dále členům SDH za jejich brigádnickou činnost prováděnou v průběhu celé rekonstrukce hasičské zbrojnice. Společnými silami byla zrekonstruována pěkná has. zbrojnice, která se stala chloubou našeho sboru. Do nových podkrovních prostor (dvou kluboven) byl nastěhován nábytek s nemalým množstvím pohárů, které vypovídají vše
o bohaté a úspěšné činnosti našeho sboru.

 

 

- 26. 6. 2005 proběhly oslavy 120 let založení SDH s následujícím programem:

 • slavnostní otevření rekonstruované zbrojnice s volnou prohlídkou
 • průvod od has. zbrojnice za doprovodu dechové hudby
 • společné fotografování všech členů před školou
 • slavnostní schůze na Sokolce, kterou řídil br. Kurovec J. st., slavnostní projev přednesl br. Klézl, zasl. členům byla předána vyznamenání,
  na závěr byl podáván slavnostní oběd

- v rámci oslav byly v Miloticích pořádány dvě soutěže a to 18. 6. pro mladé hasiče a 14. 8.
pro muže a ženy (obě soutěže byly zařazeny do VC OSH Přerov).

- 9. 7. 2005 byl prodán hasičský veterán Škoda rok výroby 1926 za 100 000,- Kč kupujícímu Janu Přibylovi z Čelákovic

- bylo zakoupeno nové vozidlo označeno jako Speciální automobil - dopravní požární vozidlo

AVlA DA 12 A 31. K1, rok výroby 1993. Toto vozidlo bylo odkoupeno ze Slavičína (Lumír Zezulka- ZEKA) za cenu 252 000,- Kč + 47 880,- Kč (DPH) = 299 880,- Kč.

 

2006 – proběhlo námětové cvičení objektu vepřína v Miloticích nad Bečvou, každoročně pořádané závody mužů a žen „O pohár starosty obce“ a soutěž mladých hasičů, konaná v rámci VC OSH Přerov.

 

2007 – byly pořízení pro SDH dřevěné  lavice ( pivní sety) v počtu 8 kusů

2008 – poskytnut příspěvek na zhotovení stříkačky sloužící družstvu mužů a žen ve výši 12 200,-Kč, příspěvek obce na čerpadlo, vybudování poklopu na redukční šachtu před hasičskou zbrojnicí v ceně
149 tis. Kč. Byla Provedena oprava věže hasičské zbrojnice.

 

2009 –  v dubnu byly JPO V (zásahové jednotce) předány ochranné prostředky – boty zásahové, blůzy BUSHFIRE a kalhoty BUSHFIRE v celkovém počtu 7 kusů a 5 kusů pracovních uniforem PS 2.

Obec zasáhly bleskové povodně v červnu (24.6.).  Hasiči pomáhali s odčerpáváním vody
ze sklepů, zahrada jiných prostor. Díky jejich rychlé pomoci, když vodu čerpali celou noc, došlo ke zmírnění celkových škod v obci. Zabezpečovali ochranu proti vodě pomocí pytlů s pískem a také zabezpečovali povodňovou kontrolu štěrkopískových jezer a propustků pod tratí, kterými by mohla přijít do obce voda.

2010- na výroční valné hromadě byl zvolen výbor ve složení: starosta Miloš Frydrych, velitel Zdeněk Matyásek ml., náměstek starosty Zdeněk Hadaš a Josef Kurovec st., zástupce velitele Pavel Bezděk, jednatel Alena Matyásková, hospodář Hana Bezděková, preventista Vladimír Hurtešák, vedoucí mládeže a družstva žen Eliška Frydrychová, strojník Jaroslav Frydrych, referent MTZ Karel Trčálek ml., člen výboru Ing. Milan Liška, Vlastimil Kalich, Josef Kurovec ml.

24. 7. 2010 se konaly oslavy 125. let SDH, počátek byl  v hasičárně a pak průvodem na Sokolku, kde byl další program.  Ukončení na výletišti Sokolka, kde bylo odpoledne věnováno hasičům a večer pokračoval taneční zábavou.

 

2012 – zakoupeno nové zásahové vozidlo Ford Tranzit za přispění Olomouckého kraje v rámci programu na nákup věcného vybavení jednotek SDH obcí. Ve spolupráci s obcí bylo započato s pracemi na vybudování hasičského cvičiště včetně zázemí u čističky odpadních vod.  Akce byla z větší části financována z prostředků obce, když jde o obecní pozemek. Hasiči se na akci podíleli stovkami brigádnických hodin. Bylo vybudováno důstojné cvičné hřiště pro hasiče včetně zázemí, které umožňuje i pořádní různých kulturních, společenských a sportovních akcí. Za odvedenou práci patří našim hasičům velké poděkování.

 

2013 – 2014 – byla dokončena budova na hasičském cvičišti jako zázemí pro hasiče. Pravidelně se zásahová jednotka účastnila námětových cvičení v rámci okrsku. Poprvé v roce 2014 byla obnovena tradice „kácení májky „ v obci.  Pořízeny nové plechové skříně pro obleky zásahové jednotky

 

2015 – 11. 1. 2015 se konala Valná hromada SDH, kde byl zvolen výbor ve složení: starosta Zdeněk Matyásek ml., velitel Pavel Bezděk, zástupce velitele Martin Bezděk, 1. náměstek Zdeněk Hadaš st., jednatel Alena Matyásková, strojník Jaroslav Frydrych, preventista Alžběta Frydrychová, hospodář Hana Bezděková, referent žen Eva Jamborová, referent MTZ Karel Trčálek, ochrana obyvatelstva Ing. Milan Liška a členové Miloš Frydrych, Vlastimil Kalich, Vladimír Hurtešák.

 

Každoročně se sbor zúčastňuje námětových cvičení pořádaných v rámci preventivní činnosti jednotlivými sbory okrsku.

 

 

Vybavení SDH Milotice nad Bečvou technikou k 30. 6. 2015:

Věcné vybavení  SDH

motorová travní sekačka

pojízdná přenos. mot.stříkačka PPS12

přenosná mot.stříkačka PS-12-R-1

požární speciální automobil AVIA DA 12, typ A 31.1 K

hasičské auto Ford Transit 2,2 TDCi

plnička

pila

elektrocentrála

nástavba na stroj do ford tranzit

motorové čerpadlo HONDA

motorová stříkačka TOHATSU VC 85BS

 

Dále hadice zásahové i sportovní, savice, rozdělovače, pracovní blůzy, vycházkové uniformy a další zařízení potřebné k činnosti sboru a jeho členů.

 

SDH Milotice nad Bečvou je nedílnou složkou obce a úzce s ní spolupracuje. K dnešnímu dni

čítá základna SDH 91 členů, z toho 56 mužů 29 žen a 6 dětí do 18 let. V obci je z řad členů SDH zřízena tzv. zásahová jednotka JPO V. Náplň činnosti současného SDH zahrnuje několik oblastí:

 • Při preventivní činnosti působí na spoluobčany, vede je k důslednému dodržování bezpečnostních podmínek a norem.
 •  SDH dbá na údržbu hasící techniky a dle možností ji doplňuje
  a zkvalitňuje. Stará se o budovu has. zbrojnice. V průběhu roku kontroluje funkčnost hydrantů v obci, pořádá sběr kovového šrotu, udržuje a dále buduje hasičské cvičné hřiště. SDH se pravidelně zúčastňuje námětového cvičení v okrsku, okrskových schůzí, oslav sv. Floriánka.
 • SDH plní v obci i funkci společenskou. Pořádá různé kulturní i sportovní akce např. has. ve čírek, pohárové soutěže atd.

torie